close
EkonomiVendi

SEKTORI PUBLIK NË PERIUDHË TË SHKURTËR KOHORE DO TË PAGUAJË DETYRIMET NDAJ SEKTORIT PRIVAT

MF

Do të zvogëlohet afati me të cilin sektori publik mund të paguajë detyrimet ndaj sektorit privat. Me Propozim ndryshimet lidhur me Ligjin për disiplinë financiare të përgatitura nga Ministria e Financave, parashikohet zvogëlimi gradual i afatit për pagimin e detyrimeve të subjekteve të sektorit publik, llogaritë e të cilave janë në kuadër të Llogarisë së thesarit të Ministrisë së Financave nga 60 ditë në 30 ditë dhe zvogëlimi i afatit për pagesën e detyrimeve të subjekteve nga sektori publik, llogaritë e të cilave janë në kuadër të Llogarisë së thesarit të Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë nga 90 ditë deri në 60 ditë.

Në Propozim ligjin e publikuar në RVNE, propozohet që duke filluar nga muaji janar i vitit 2023, afati për shlyerjen e detyrimeve financiare të subjekteve të sektorit publik, llogaritë e të cilave janë në kuadër të Llogarisë së thesarit të Ministrisë së Financave të jetë 50 ditë, nga muaji janar i vitit 2024 – 40 ditë dhe nga muaji janar i vitit 2025 të jetë 30 ditë. Ndërkaq, afati për pagesën e detyrimeve të subjekteve të sektorit publik, llogaritë e të cilave janë në kuadër të Llogarisë së thesarit të Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë, propozohet që duke filluar nga muaji janar i vitit 2023, afati për shlyerjen e detyrimeve financiare të këtyre subjekteve të jetë 80 ditë, nga muaji janar i vitit 2024 – 70 ditë dhe nga muaji janar i vitit 2025 – të jetë 60 ditë.

Ndryshimet janë harmonizuar me afatet për përmbushjen e detyrimeve financiare në përputhje me Direktivën lidhur pagesën e vonuar.

Në Ligjin aktual për disiplinë financiare është përcaktuar që në transaksionet afariste ndërmjet subjektit nga sektori publik dhe operatorit ekonomik nga sektori privat, në rastin kur subjekti i sektorit publik paraqitet si debitor, nuk mund të caktohet afat më i gjatë se 60 ditë për përmbushjen e detyrimeve financiare.

Gjithashtu është përcaktuar se në transaksionin afarist, kur Fondi për sigurim shëndetësor të Maqedonisë dhe shfrytëzuesit e mjeteve nga Fondi për sigurim shëndetësor të Maqedonisë, institucionet publike shëndetësore dhe institucioni publik nga sfera e shëndetësisë për nevojat e institucioneve publike shëndetësore, klinikave universitare, enti dhe qendra emergjente paraqiten si debitorë, nuk mund të caktojnë afat më të gjatë se 90 ditë për përmbushjen e detyrimeve financiare.

Ligji për Disiplinë financiare ka hyrë në fuqi që nga muaji maj i vitit 2014 dhe siguron arkëtim të sigurt të kërkesave dhe siguron likuiditet për kompanitë./KlanMacedonia/

 

Klan Macedonia

The author Klan Macedonia