Arsovska: Avancimi i procesit të decentralizimit fiskal është i domosdoshëm për t’u mundësuar komunave pavarësinë e nevojshme

Në kuadër të projektit “Ngritja e Kapaciteteve për Shfrytëzimin e Resurseve” të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), sot u prezantuan praktikat e suksesshme ndërkombëtare dhe vendase për mbledhjen efektive të të ardhurave nga burime vetjake.

Në këtë manifestim foli kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska dhe ndau qëndrimin e BNJVL-së në lidhje me planifikimin dhe mbledhjen e të ardhurave vetjake, veçanërisht për administrimin e tatimit mbi pronën.

– Reformat pozitive për rritjen e shkallës së decentralizimit mund të ofrojnë një bazë të mirë për krijimin e politikave edhe më të favorshme që ndikojnë në qeverisjen e mirë vendore, por janë gjithashtu të mirëseardhura për të forcuar zërin e njësive të qeverisjes vendore në krijimin e politikave kombëtare. Përpjekjet e BNJVL-së janë përmirësimi i funksionalitetit të administratës tatimore lokale dhe rritja e mbledhjes së të ardhurave nga burime vetjake. Në të njëjtën kohë, përmirësimi i procesit të decentralizimit fiskal është i domosdoshëm për t’u mundësuar komunave pavarësinë e nevojshme të veprimit, por edhe pavarësi më të madhe në realizimin e projekteve në interes të qytetarëve – tha Arsovska.

Në kuadër të projektit të USAID-it “Fuqizimi i Kapaciteteve për Shfrytëzimin e Resurseve”, Qyteti i Shkupit iu bashkua fushatës “Tatimi im, për komunën time!” – Për komuna më të mira, me pagesën në kohë të tatimit mbi pronën.

– Fushata për ndërgjegjësimin e publikut për nevojën dhe përfitimet nga pagesa në kohë e tatimit mbi pronën për të pasur shërbime efikase dhe cilësore nga njësitë e qeverisjes vendore deri më tani ka pasur një efekt pozitiv, dhe mbledhja e tatimit mbi pronën është përmirësuar ndjeshëm në periudhën e kaluar. Qyteti i Shkupit mbështet të gjitha iniciativat dhe projektet e mira që do të kontribuojnë në forcimin financiar të komunave, qëllimi përfundimtar i të cilave është ngritja e cilësisë së shërbimeve që ofrojmë dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve tanë. – tha Arsovska

Në këtë aktivitet morën pjesë kryetarë komunash dhe përfaqësues të 40 komunave partnere të projektit, përfaqësues të bashkësisë së donatorëve, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe institucioneve të tjera përkatëse.

Lexo gjithashtu
Total
0
Share