close

QEVERIA E RMV-SË: VENDIMI PËR SHKARKIMIN E DREJTORËVE

Qeveria e Maqedonisë së Veriut, në seancën e së Mërkurës, me të cilën kryesonte Kryeministri Zoran Zaev, miratoi vendimin me të cilin i propozohet Qeverisë të shkarkojë ose të rekomandojë shkarkimin e Drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike dhe Institucioneve, të Shoqatave Aksionare në pronësi të shtetit, të Këshillave dhe Drejtorive..Në vazhdim është lista për shkarkime në kompetenca të Qeverisë së RMV-së, si dhe lista me rekomandime për shkarkim drejtuar Ministrave dhe Këshillave Drejtuese dhe Mbikëqyrëse.

  1. Ivica Mihajlovski – Anëtar i KD – Agjencia për Kadastër dhe patundshmëri

2. Mexhat Murtezani – Anëtar i KM – Fabrika për Automjete të Hekurudhës Veles

3. Dosta Tortevska – Anëtare e KD – ISHP “Ruse Boshkovski” Rostushë

4.Zhivka Ivanova – Anëtare e KM – NP për Mirëmbajtjen e Rrugëve

5. Dafina Geshovska – Anëtare e KD – Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik

6. Violeta Batkovska – Anëtare e KD – ISHP Shtëpia e Shëndetit – Vevçanë

7. Zoran Kotevski – Anëtar i KD – ISHP Demir Hisar

8. Filip Zafirov – Anëtar i KD – ISHP Spitali i Përgjithshëm Veles

9. Katerina Lazoroska – Jançevska – ISHP Spitali i Përgjithshëm Ohër

10. Berat Bajrami – Anëtar i KD Agjencia për Kadasëtr dhe Patundshmëri

11. Verda Fazliova – Anëtare e KD – Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovimit të Eksportit

12. Sadudin Ibraimi – Anëtar i pavarur i Këshillit të Drejtorëve – SHA për Prodhimin e Energjisë Elektrike – Elektranat e RMV-së

  1. Valdet Veliu – Anëtar i KD – ISHP Klinika Universitare për Kardiologji

14. Avni Elezi – Anëtar i KD – ISHP Instituti Universitar për Radiologji

15. Ajsel Iljazi – Anëtare e KD – Qendra Klinike Universitare Stomatologjike “Shën Pantelejmoni” – Shkup

16. Atulla Ibraimi – Anëtar i KD – NP për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve Magjistrale dhe Rajonale

17. Megdi Ajdari – Anëtar i KD – NP për Ekonomizimin me Pyjet Shtetërore

18. Risto Angelov – Anëtar i KD – ISHP Qendra e Shëndetit Publik Strumicë

19. Ilija Patrikov – Anëtar i KD – NP për Ekonominë e Ujrave Lisiçe-Veles

20. Jane Stojanov – Anëtarë i KM – NP Gazeta Zyrtare e RMV-së

21. Nikola Taukov – Anëtar i KD – ISHP Shtëpia e Shëndetit Strumicë

22. Zhivorad Qurçiev – Anëtar i KD – ISHP Spitali i Përgjithshëm Strumicë

  1. Hasip Beqiri – Anëtar i KD – IP për fëmijë Pushimorja e Fëmijëve “Ilinden”-Gostivar

24. Sheval Nuhiu – Anëtar i KM – IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale – Gostivar

25. Isak Halili – Komisioni Kombëtar për Libra Shkollor

26. Almir Muharemi – Anëtar i KD – IP nga fusha e shëndetësisë për nevojat e institucioneve publike, klinikave universitare dhe Qendra e Urgjencës – Shkup

27. Sumeje Selam – Kryetare e Këshillit të Institutit për Akreditim

28. Nusri Nuredini – Anëtar i KD – Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor të RMV-së

29. Zunet Jusufi – Anëtar i KM – SHA Ekonomia e Ujrave të RMV-së në pronë shtetërore

30. Enes Selam – Anëtar i Këshillit – IKP Instituti për Histori Kombëtare

-Lista për shkarkime të Anëtarëve të Këshillave Drejtuese dhe Mbikëqyrëse për të cilët Qeveria jep rekomandime:

  1. Gajur Kadriu – Drejtor – NP për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve Magjistrake dhe Rajonale “Makedonija Pat” – Shkup

2. Zllate Mehmedoviq – Drejtor – ISHP Shtëpia e Shëndetit – Shkup

3. Sasho Vasilevski – Srejtor dhe Kryetar i KD – SHA MEPSO

4. Magdalena Çizhbanovska – Anëtare e KD – SHA MEPSO

5. Nenad Kërstevski – Anëtar i KD – SHA MEPSO

6. Tomi Bozhinovski – Anëtar i KD – SHA MEPSO

7. Valon Bela – Drejtor Ekonomik – Klinika për Gjinekologji dhe Akusheri

8. Qahil Ibraimi – u.d Drejtor – Agjencia për Barrëra dhe mjete mjekësore MALMED

9. Bllagoj Indov – u.d Drejtor – Inspektorati Shtetëror për Bujqësi

10. Kiril Petrov – Drejtor – Arkiva Shtetërore e RMV-së

11. Katerina Stavriq – Srejtore – ISHP Klinika Universitare për Sëmundje të Fëmijëve

12. Kiril Kolemishevski – Anëtar i KD dhe u.d Drejtor – Banka Zhvillimore e RMV-së

13. Zlatko Graoroski – Drejtor i Përgjithshëm – EUROKOMPOZIT

14. Viktorija Arangelova Petrovska – Drejtore – IK Teatri i Dramës Shkup

15. Irfan Asani – Drejtor – NP për Infrastrukturë të hekurudhave – Hekurudhat e RMV-së – Shkup

16. Eleonora Novskovska – Drejtore – IK, Enti për Mbrojtjen e Përmendoreve të Kulturës dhe Muzeu – Ohër

17. Stojanka Izova – Drejtore – IP Enti për Rehabilitim “Banjat Bansko”

18. Vullnet Ademi – Drejtor – Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovimin e Eksportit

19. Dragan Minovski – Drejtor dhe Kryetar i KD – SHA për Prodhimin e Energjisë Elektrike – Elektranat e RMV-së në pronë shtetërore

20. Ivan Tërpevski – Anëtar i KD dhe Drejtor pët Zhvillimin e Investimeve – SHA për Prodhimin e Energjisë Elektrike – Elektranat e RMV-së në pronë shtetërore

  1. Goran Nikolovski – Drejtor dhe Arif Asani – Zv/Drejtor – Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim

22. Gazmend Ristemi – Zv/Drejtor – Agjencia për Rini dhe Sport

23. Hilmi Gashi – Drejtor – Drejtoria për farrë dhe material për mbjellje

24. Abdulkadir Isaki – u.d Drejtor – Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor

25. Ilami Isejni – Drejtor – Shërbimi për Sistem Informativ Hapësinor

26. Asip Useini – Zv/Drejtor – Drejtoria për Zona Industriale Zhvillimore Teknologjike

27. Bardhyl Nasufi – Drejtor – Byroja për Furnizime Publike

28. Pandorka – Drejtore – Drejtoria për Marrëdhënie pronësoro-juridike – Veles

29. Mençe Karaxhoska – u.d Drejtore – IK Qendra për Kulturë ‘Marko Cepenkov” – Prilep

30. Zlatko Kofiloski – Dogana Shkup

31. Premtim Iseni – Kryetar – Këshilli për Përparimin dhe Mbikqyrjen e Revizionit të RMV-së

32. Trajçe Babunski – AVRM – Veles

33. Salija Latif – Drejtor – Enti Gjerontologjik “13 Nëntori” Shkup

34. Bekim Halimi – – u.d Drejtor – Drejtoria për Shëndetësi Elektronike

35. Goran Simonovski – u.d Anëtar i Këshillit – Këshilli Inspektues

36. Shpendi Hajredini – Drejtor -NP për Ekonomizimin me Objekte të Sportit në pronësi të RMV-së

37. Darko Obadiq – Drejtor – Qendra për Punë Sociale – Tetovë.

/Klan Macedonia/

Nëse je pranë një vendi ngjarje, ke fotogorafi apo video, atëherë ti raporto. Na shkruaj në klanmacedonia@gmail.com
TI RAPORTON!