close

Kryetarja e Parlamentit rus thirrje për armëpushim

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 11, 2020: Federation Council Chairwoman Valentina Matviyenko at a plenary meeting of the Russian Federation Council, the upper house of the Russian Parliament, to consider constitutional changes in the third and final reading. Sergei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî âûñòóïàåò âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà ÐÔ î ïîïðàâêå ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ "Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðåãóëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè" íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

Kryetarja e Dhomës së Lartë të Parlamentit të Federatës Ruse, Valentina Matviyenko, ftoi zyrtarët rusë dhe ukrainas në negociatat për një armëpushim dhe theksoi se do të ishte më mirë që të fillonin sot.

Në samitin e parlamenteve të vendeve të G20-së të mbajtur në Xhakartë më 6 dhe 7 tetor, Matviyenko para së gjithash iu referua veprimeve të Perëndimit ndaj Rusisë dhe tha se zyrtarët perëndimorë nuk kanë më argumente që mund të përdorin kundër Rusisë dhe për këtë arsye filluan të flasin për kërcënimet bërthamore.

“Meqenëse Perëndimi kolektiv i ka ezauruar të gjitha argumentet për të diskredituar Rusinë, ata filluan të transmetojnë një “karikaturë” për kërcënimin bërthamor. Është vetëm një tjetër në një seri. Vladimir Putin ka folur për këtë shumë herë dhe ka thënë se Rusia nuk ka planifikuar kurrë të kërcënojë askënd me armë bërthamore. Ai konsiderohet si faktor parandalimi dhe mbrojtjeje në rast agresioni”, tha Matviyenko.

Pas kësaj, Matviyenko iu referua vetë luftës në Ukrainë dhe, sipas mediave ruse, ajo ishte jashtëzakonisht emocionuese gjatë fjalimit të saj.

“Le të ulemi në tryezën e bisedimeve. Parlamentarë nga Rusia dhe parlamentarë nga Ukraina. Le të përpiqemi të kuptojmë njëri-tjetrin dhe të gjejmë një marrëveshje”, tha presidenti i dhomës së lartë të parlamentit rus.

Megjithatë, ajo theksoi se objekt i negociatave nuk mund të jetë aneksimi i katër territoreve të Ukrainës.

“Kjo nuk bëhet fjalë, është pjesë e Rusisë. Megjithatë, ne jemi të gatshëm të ndalojmë armiqësitë e mëtejshme, por në kushtet që Rusia do të ofrojë”, përfundoi Matviyenko.